Les presents Condicions de Contractació regulen la compra dels productes oferts a través del web www.doccatalonia.com

En aquest document ens referirem a "l’Usuari", que és la persona física qu adquireix el producte ofert a través del web de D’OCC CATALONIA, SL, (en endavant D’OCC CATALONIA), amb NIF B17340779, domicili a C/. Riell de la font, s/n, 17133 SERRA DE DARÓ (GIRONA), i Email: doccat@doccatalonia.com

Els productes s'adquireixen directament a D’OCC CATALONIA qui actua com a venedor directe, per tant el contracte de venda dels productes es realitza entre l'Usuari i D’OCC CATALONIA.

L'Usuari ha de llegir i acceptar aquestes Condicions de Contractació i la informació dels productes que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra. Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella "He llegit i accepto les Condicions de Contractació" que apareixerà durant el procés de compra. En fer-ho l'Usuari confirma que és major d'edat i que té la capacitat legal per adquirir els productes oferts per D’OCC CATALONIA.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s'entendrà perfeccionada de ple dret i des d'aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l'acord exprés de les parts contractants.

Tots els preus tenen l’IVA inclòs a excepció de Canàries, Ceuta i Melilla.

Enviem a tot Espanya (inclós Balears, Canaries, Ceuta i Melilla). A la península, les despeses d’enviament són gratuïtes a partir de 55€ de comanda. En cas contrari, aplicarem un cost de 5,95€ pel transport.Els enviaments es faran mitjançant empreses de transport amb entrega 24/48h (península).

A les Illes Balears, l’enviament és gratuït a partir de 55€ de comanda. Essent 6.95€ les despeses de transport per a enviaments de menys import. L'entrega es fa en 48/72h.

Per enviaments a Canaries, Ceuta i Melilla els ports són al nostre càrrec en comandes superiors a 60€. Per comandes de menor import el cost els sortirà reflectit en pantalla en el moment de realitzar la compra. El preu inclou el DUA. Els enviaments es realitzaran via marítima i el plaç d'entrega es de mínim 7 dies.

L'idioma utilitzat per formalitzar la contractació serà el castellà.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s'arxivarà per D’OCC CATALONIA durant un any, podent l'Usuari durant aquest període obtenir-ne una còpia.

1. -Obligacions de l'usuari

L'Usuari s'obliga amb caràcter general a utilitzar el web i si escau, a adquirir els productes oferts per D’OCC CATALONIA de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions de Contractació.

D’OCC CATALONIA es reserva el dret de suprimir del web qualsevol comentari o opinió dels Usuaris que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

2. - Procediment de compra i forma de pagament dels productes

L'Usuari seleccionarà al web els productes que desitgi adquirir i la quantitat o el nombre d'unitats.

L'Usuari s’haurà de registrar en el formulari de la web per poder tramitar la comanda, i durant el procés de compra haurà de clicar a l'apartat "Continuar" per procedir a la compra dels productes i també haurà d’acceptar expressament les presents Condicions de Contractació. A la següent pàgina es mostrarà a l'Usuari un resum dels productes que vol adquirir i el seu preu, podent l'Usuari realitzar els canvis que consideri oportuns abans de clicar a l'apartat "Pagar". Un cop accedeixi a l'apartat "Pagar" l'Usuari haurà d'introduir les dades de la targeta de crèdit amb la que realitzarà el pagament, les dades del seu compte Paypal o marcar transferència bancària, i acceptar la realització del pagament.

D’OCC CATALONIA enviarà al correu electrònic de l'Usuari un email justificant la recepció i confirmació de la compra realitzada en el termini de les vint-i-quatre hores (24 hores) següents a la recepció de la formalització de la comanda. El contracte no es considerarà perfeccionat fins a la recepció per D’OCC CATALONIA del pagament del preu dels productes.

Si l’Usuari vol una factura, la podrà obtenir demanant-la per email a D’OCC CATALONIA.

L'Usuari serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a D’OCC CATALONIA, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que comptin amb fons suficients per cobrir el cost dels productes que vulgui adquirir. D’OCC CATALONIA es reserva el dret a cancel·lar la venda en cas de no pagament, de devolució del cobrament, de targeta denegada o dades falses o en cas que no pugui verificar les dades de la targeta. Així mateix, l'Usuari haurà de notificar a D’OCC CATALONIA a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres al web tan aviat com en tingui coneixement, perquè D’OCC CATALONIA pugui actuar en conseqüència.

3. - Dret de desistiment

De conformitat amb els articles 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, l'Usuari que tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb la definició establerta a l'article 3 del Reial Decret Legislatiu, pot desistir de la compra efectuada pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte. Això no obstant, aquest dret no és procedent quan els productes adquirits hagin estat desprecintats, o es tracti de productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, tot de conformitat amb l'Art. 103.d) i e) de l'esmentada la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Per exercir el dret de desistiment, l'Usuari haurà de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca que podrà enviar-nos per correu postal o per correu electrònic, a les adreces que consten al principi d'aquestes Condicions de Contractació.

D’OCC CATALONIA, només accepta devolucions que compleixin les següents condicions:

• El producte ha d'estar en l'embalatge i etiquetatge originals.

• L'enviament s'ha de fer amb la mateixa caixa en què es va rebre la comanda. En cas que no es pugui fer amb la caixa original, l'Usuari l’haurà de retornar en una caixa que garanteixi la protecció del contingut perquè aquest arribi a D’OCC CATALONIA en bones condicions, en cas contrari D’OCC CATALONIA es reserva el dret de rebutjar la devolució.

• Cal incloure una còpia de la factura/albarà dins del paquet, amb indicació dels productes retornats.

El producte s'ha de retornar a D’OCC CATALONIA al seu domicili que consta al principi d'aquestes Condicions de Contractació. Les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec de l'Usuari, podent aquest triar lliurement la companyia que prefereixi per al transport de l'article i, si ho desitja, pot realitzar un càlcul d'aquest cost aquí:

http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-calculador_tarifas/sidioma=es_ES

http://www.seur.com/es/particulares/tarifas/envio-online/

https://www.correosexpress.com/

Una vegada que D’OCC CATALONIA hagi rebut el producte i comprovat que està en perfectes condicions, tornarà l'import íntegre satisfet per l'Usuari en un termini màxim de 14 dies naturals, mitjançant el mateix mètode de pagament que l'Usuari va escollir al moment de realitzar la comanda. Fins que no hagi rebut els articles retornats D’OCC CATALONIA podrà retenir el reemborsament.

4. - Devolucions de productes desctuosos

En cas que l'Usuari consideri un producte defectuós o no conforme en el moment del lliurament, haurà de notificar-ho a D’OCC CATALONIA i procedir a la seva devolució en el termini de 15 dies naturals des del moment que el rebi.

En cas de que l’Usuari retorni el producte perquè efectivament sigui defectuós o per la seva no conformitat, quan estigui justificada, D’OCC CATALONIA reemborsarà el valor del producte i les despeses d'enviament, a més dels costos directes de la devolució, als trenta (30) dies de la recepció per part de D’OCC CATALONIA del producte motiu de la devolució.

L'anterior és sens perjudici dels que disposa la normativa vigent de caràcter imperatiu sobre protecció de consumidors.

5. - Servei d'atenció al client

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació l'Usuari pot enviar un correu electrònic a doccat@doccatalonia.com

6. - Nul.litat de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions de Contractació fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquella clàusula o a la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les Condicions de Contractació.

7. - Notificacions

Qualsevol notificació o requeriment que s’hagin de fer les parts en relació a la contractació de productes o a aquestes Condicions de Contractació, s'haurà de fer per escrit i s'entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part hagi indicat a l'altra.

8. - Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents Condicions de Contractació es regiran i interpretaran d'acord amb les Lleis d'Espanya.

9. - Informació sobre resolució de litigis

Resolució de litigis en línia conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

D’OCC CATALONIA es reserva el dret a realitzar canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions de Contractació. Els canvis d'elements essencials no afectaran als contractes ja estipulats a no ser que l’Usuari hagi acceptat expressament les condicions modificades.

Actualitzat el 13 de maig de 2021

Producte afegit a la llista de desitjos